လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

နယ္နမိတ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း (ေဇယ်ာလင္း)

Leave a comment

တကယ့္ဘ၀

တကယ့္ဘ၀

နယ္ျခားမ်ဥ္းသူ / သား။ အခ်ိဳ႕ ဘယ္ေတာ့မွ အရြယ္ေရာက္မလာၾကပဲ ‘ဘြန္ဆိုင္း’စိတ္ပုေလးေတြ ျဖစ္သြားၾကတယ္။ ဂ်စ္ပ္စီလွည္းေတြရဲ့ အရက္ေစာ္နံ သီခ်င္းေတြ တေထာင္းေထာင္းထ။ ဘယ္လေရာင္ေအာက္မွာမဆို ဒ႑ာရီေတြဟာ အသက္၀င္လႈပ္ရွားၾကတယ္။ ဥပမာ ‘အခ်စ္’။ မ်က္လံုးေနာက္ကြယ္က ရုပ္ရွင္ျပစက္ဟာ မသြားတစ္ခ်က္ သြားတစ္ခ်က္။

စာမ်က္ႏွာ () () ()

(တကယ့္ဘ၀ – ေဇယ်ာလင္း၊ ႏွစ္ကာလမ်ား – ၂၀၀၉)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s