လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

(လူ=သစ္ပင္) (သုအိုင္စံ)

Leave a comment

(လူ)
အစဥ္အလာအရ ရွင္လာရတဲ့ အပင္သဘာဝပါ
လူဆိုတာ
ေခါင္းစဥ္မဲ့ အေလ့က်ေပါက္ပင္လား
ေပါင္းသင္တဲ့ စနစ္တက်ပ်ိဳးပင္လား
သစ္ပင္ရဲ႕သေဘာက ရွင္သန္တယ္
သစ္ေတာရဲ႕ သေဘာက ညီညြတ္တယ္
သစ္ပင္ရဲ႕ျဖစ္စဥ္မွာ အရြက္ ရိကၡာ ဌာန အတိတ္ အသီး ပံုသ႑ာန္အသက္
သစ္ပင္ရဲ႕က်င့္စဥ္မွာ အရွက္ သိကၡာ မာန စိတ္ နည္း ယံုၾကည္ခ်က္
စိမ္းလန္းတဲ့ သစ္ေတာမွာ အခ်စ္ေတးေတြ လြင့္ေနတယ္
မျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ သစ္ေတာဟာ စစ္ေဘးေတြ သင့္ေနတယ္။

(သစ္ပင္)
သူ႕ ၾကမၼာအရ ျပဳလာရတဲ့ လူ႕သဘာဝပါ
သစ္ပင္ဆိုတာ
မေတာ္တဆ ထ ေပါက္ဖြားတဲ့ သက္ရွိအမ်ိဳးမဲ့လား
ေဖာ္စပ္ခ်ေဆာက္ထားတဲ့ လက္ရွိမ်ိဳးဆက္လား
လူရဲ႕သေဘာက ရွင္သန္တယ္
လူ႕ကမၻာရဲ႕ သေဘာက ညီညြတ္တယ္
လူရဲ႕ျဖစ္စဥ္မွာ အရြက္ ရိကၡာ ဌာန အတိတ္ အသီး ပံုသ႑ာန္အသက္
လူရဲ႕က်င့္စဥ္မွာ အရွက္ သိကၡာ မာန စိတ္ နည္း ယံုၾကည္ခ်က္
စိမ္းလန္းတဲ့ လူ႕ကမၻာမွာ အခ်စ္ေတးေတြ လြင့္ေနတယ္
မျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ လူ႕ကမၻာဟာ စစ္ေဘးေတြ သင့္ေနတယ္။

(လူ=သစ္ပင္)
အသိသေဘာအရ သစ္ပင္စိုက္တဲ့ သစ္ခုတ္သမားဟာ
လူသံုး ပရိေဘာဂျဖစ္သြားတဲ့ သစ္ပင္ေပါ့ကြာ
သစ္သားအေခါင္းနဲ႕ လူသားအေလာင္းဟာ မရဏကာရန္။ ။

၂၉.၀၃.၂၀၁၂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s