လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ဖန္ဆင္းတဲ့ မိုးစက္သံသရာ (သုအိုင္စံ)

Leave a comment

အေၾကာင္းတမင္ဆံု
ေကာင္းကင္ဘံုက
ေၾကြက်လာခဲ့
ေျမခမဲ့မိုးစက္…
ေျမအတတ္ကိုမသိ
ေျမအကကိုမကြ်မ္း
အရမ္းခုန္ခ်
ဆံုရပ္ကေျမျပင္
ေဝဟင္ကိုလမ္းခြဲ
လွမ္းရဲဘဝ…စ။

တခ်ိဳ႕မိုးစက္ဟာ
ေၾကြစမွာေသ
ေလထဲအေငြ႕ျဖစ္
လွစ္ကနဲပ်ယ္
ဝိညာဥ္ငယ္ငယ္။

တခ်ိဳ႕မိုးစက္ဟာ
ကႏၱာရထဲက်
ခဏမွာေပ်ာက္ဆံုး
ေနာက္ဆံုးလိုအစ။

တခ်ိဳ႕မိုးစက္ဟာ
ေတာေတာင္မွာက်
ေဖာ္ျပလို႕ရတဲ့ဘဝပဲ။

တခ်ိဳ႕မိုးစက္ဟာ
စမ္းေခ်ာင္းမွာဆင္း
စီးဆင္းရမဲ့ဘဝပဲ။

တခ်ိဳ႕မိုးစက္ဟာ
ျမစ္လႊာဆီနင္း
ခရီးျပင္းနဲ႕ဘဝပဲ။

တခ်ိဳ႕မိုးစက္ဟာ
ပင္လယ္မွာက်ဆင္း
ခ်က္ခ်င္းထရပ္ရတဲ့ဘဝပဲ။

တခ်ိဳ႕မိုးစက္ဟာ
သမုဒၵရာေပၚနင္း
ေမြးေမြးခ်င္းၾကီးတဲ့ဘဝပဲ။

မိုးစက္မ်ားက
ပ်ိဳးသြားၾကတဲ့
အက်ိဳးဆက္ေတြ
မက်ိဳးပဲ့တဲ့ေရ။

ေရဟာေသခ်ာ
ေရဟာေရရာ
ေရဟာေရရွာ
ေရဟာအေနၾကာ
ေရဟာေနရာတကာ။

ျမင့္ရာမွသည္
နိမ့္ရာဆီသို႕
တိမ္းလို႕စီးဆင္း
ေရမင္းသဘာဝ။

ေမတၱာဓါတ္သည္
စိတ္ဖ်ာညီလို႕
စိမ္းညိဳ႕စီးနင္း
ေျမမင္းသဘာဝ။

သစၥာျမတ္သည္
စိတ္သာၾကည္လို႕
ထိန္းညွိဳ႕ခ်ည္းနင္း
ေလမင္းသဘာဝ။

ေရ ေျမ ေလ မွန္
ေရသံသရာပတ္
ဝဋ္သံသရာပတ္
ကြ်တ္ရန္ရွာဖတ္ရမယ္။

အေၾကာင္းအရင္ဆံု
ေကာင္းကင္ဘံုသို႕
ျပန္ဆံုဖို႕ရာ
တခါကမိုးစက္မ်ား
ထိုးတက္အားဆင္
ဘုရားသခင္အလိုေတာ္အရ
ေတာင္ေပၚမွာစိုက္စိုက္
ေတာင္ေအာက္မွာစိုက္စိုက္
ရိတ္သိမ္းလိုက္ျပီ
အာမင္။ ။

၂၉.၀၃.၂၀၁၂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s