လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကမာၻေသ (သုအိုင္စံ)

Leave a comment

“စာအုပ္ကို ငါလုပ္ခဲ့တယ္ေဟ့”…လို႕
ကမၻာဦးမွာ၊ စကားဦးကို ၾကားဖူးေအာင္ လက္ဦးစြာ ဟစ္ေၾကြးတယ္။

စာအုပ္ထဲမွာ…
ဆံုမွတ္ေၾကာင့္ရတဲ့ သံုညဘဝေတြပါတယ္
သုံညေတြကို ပံုထပ္ထားတဲ့ ဘံုဘဝရဲ႕ ဂုဏ္ျဒပ္ေတြပါတယ္
စာအုပ္ထဲမွာ…
ဘဝတစ္ခုကို အစျပဳတဲ့ ပံုေသနည္းေတြပါတယ္
ျဖစ္တည္မွဳကို “ယံုေစသတည္း” ဆိုတဲ့ ေစစားခ်က္ေတြပါတယ္
ေဝဝါးရင္ ေသသြားမယ္ဆိုတဲ့ ျခိမ္းေျခာက္ခ်က္ေတြပါတယ္
မတိမ္းေမွာက္ေအာင္ ထိန္းေလွ်ာက္ရမယ့္ ဥပေဒသေတြပါတယ္
စာအုပ္ထဲမွာ…
လူ႕အေတြးအေခၚကို စု ေဆးေဖာ္ထားတဲ့ ဝါက်ေတြပါတယ္
ေဆးေဖာ္ထားခ်က္ကို ေစ်းေခၚသြားတဲ့ ေခတ္အခ်ိဳးေတြပါတယ္
တခါတရံက လူ႕သမိုင္းဇတ္ခံုအား
ကာရန္ထပ္ျပဳ ဝိုင္းပတ္ျခံဳထားတဲ့ ယဥ္ေက်းမွဳေတြပါတယ္
အတိတ္ လူ႕မာန္စဥ္မာနအား
အဆိပ္ စု သံစဥ္စပ္ထားတဲ့ ေတးစာသားေတြပါတယ္
စာအုပ္ထဲမွာ…
မေန႕တုန္းက လူ႕ရာဇဝင္မ်ားအား
ေတြ႕ သံုးသပ္ စု စာတင္ထားတဲ့ ပံုျပင္ေတြပါတယ္
ဒီေန႕ဒီရက္ ပီျပင္ျပတ္သားစြာျဖစ္မဲ့ ဒုကၡအတြက္
ခ်ီ၍ ခ်ီတက္လာ စီစဥ္ခ်ထားႏွင့္တဲ့ ပုဒ္မေတြပါတယ္
မနက္ဖန္ဟာ လက္က်န္လား ဆက္ရန္လား မျပတ္သားတဲ့ ဒႆနတရားေတြပါတယ္
စာအုပ္ထဲမွာ…
လြဲမွားရင္ေတာင္ စြဲသြားေစမယ္ဆိုတဲ့ မူးယစ္ေဆးလို လူ႕ျပစ္ေၾကြးေတြပါတယ္
စာအုပ္ထဲမွာ…။

(“တခါတရံတြင္
ျခကိုက္စားသြားေသာ စာသားမ်ားအား
လြမ္းေလ့ရွိေသာ က်မ္းစာအုပ္အိုသည္ ငိုေၾကြး၏။”)

“ကမၻာတစ္ခုကို ငါျပဳခဲ့တယ္”…လို႕
ဘာသာတစ္ခုလို စာျပဳ ေရးသား
ဖန္ဆင္းရွင္ေရးစပ္ထားတဲ့ ဖန္ဆင္းခ်က္ေတးဓမၼမ်ား
နားမဲ့၊ မ်က္စိမဲ့ ႏွလံုးသားမဲ့၊ ဦးေႏွာက္မဲ့ သက္ရွိ/သက္မဲ့မ်ား…စာအုပ္ထဲမွာ
စာအုပ္ထဲမွာ…။

ကမၻာက်န္းမာရန္ သမၼာက်မ္းစာအံခဲ့တယ္
ေက်ာင္းျပီးလို႕ ဘြဲ႕ရမသြားတဲ့ ဘုရားသခင္ဟာ
ေစာင္းတီးလို႕ ကြ်ဲ မၾကားတဲ့သံစဥ္ေတြကို ရွာေနတုန္းပဲ။ ။

၂၂.၀၃.၂၀၁၂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s