လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဒီမွာကျဖင့္ ေသေတာ့မယ္ (ၾကက္သြန္)

Leave a comment

လွလွၾကီး (သိုးထိန္း - အႏၱိမ + လင္းရမၼာ + ေတေလ + ၾကက္သြန္ + လင္းနီညိဳ)

ဒီမွာကျဖင့္ ေသေတာ့မယ္ (ၾကက္သြန္)

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s