လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ပြင့္ေနတဲ႔ပန္းေတြထဲမွာ ျမင္ရတဲ့ေတာင္တန္းေတြမွာ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလရွဴရတဲ့ ရဟတ္ေတြမွာ (ၿငိဏ္းေ၀)

Leave a comment

ဂဃနဏ (ၿငိဏ္းေ၀)

ပြင့္ေနတဲ႔ပန္းေတြထဲမွာ ျမင္ရတဲ့ေတာင္တန္းေတြမွာ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလရွဴရတဲ့ ရဟတ္ေတြမွာ (ၿငိဏ္းေ၀)

.
(ဂဃနဏ – ၿငိဏ္းေ၀။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၀။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s