လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

အေမွာင္ ၆၆၆ (သုအိုင္စံ)

Leave a comment

ဓမၼဆြဲအားနဲ႕
အစလြဲသြားတဲ့ အပၸါယ္ဘာသာ

ကမၻာ့ဆြဲအားနဲ႕
ကပ္လြဲသြားတဲ့ ၾကယ္တာရာ

ဘ၀ဆြဲအားနဲ႕
ထပ္လြဲသြားတဲ့ အမုန္းမ်ား

အလွဆြဲအားနဲ႕
ျပတ္စဲသြားတဲ့ ႏွလံုးသား

မႏုႆလူ႕ရဲ႕ေဘာင္သို႕
ဒုကၡဆုလက္ေဆာင္ပို႕လိုက္တယ္။ ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s