လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေနာက္ဆံုးကမိန္းကေလးေမးခြန္းေမးပါ (ၿငိဏ္းေ၀)

Leave a comment

တီဗြီကိုဖြင့္လိုက္တယ္၊စိတ္ကိုဖြင့္လိုက္တယ္၊ေမးခြန္းေတြလြန္လြန္က်ဴးက်ဴး
၀င္ေရာက္လာတယ္၊ဘယ္လိုနာမည္ေပးမလဲ၊ေမးခြန္းေတြက်ဴးေက်ာ္ရန္လို႔ေပး
လိုက္မယ္၊သေဘာတူလား၊
ဘာေၾကာင့္ႏိုင္ငံတိုင္းမွာပညာေရးစနစ္ေၿပာင္းလဲသလဲ၊ဆက္သြယ္ေရးစနစ္
အၿမဲေၿပာင္းေနရလဲ၊အၿပစ္တင္ဖို႔ေခါင္မိုးမ႐ွိဘူး၊ယိုေနတဲ့အေပါက္
ေတြဟာ conceptual art ၿဖစ္တယ္
ဒီေမးခြန္းဟာ ႐ွတတအတြက္ၿဖစ္တယ္၊အ႐ုပ္ဆိုးမႈကိုအဓိပၸာယ္ၿပဳၿပပါ
အၿပစ္တင္မေစာပါနဲ႕ ကမၻာၾကီးရဲ႕ ေရငုပ္သေဘၤာေတြဟာခင္ဗ်ားရဲ႕မၿမင္
ရတဲ့စိတ္အလႈပ္ၿဖစ္တယ္
ဒါေၾကာင့္အရာရာကိုခ်ဲ႕ထြင္ေနရတာ ၊ခ်ဲ႕ထြင္ထားတဲ့ဥာဏ္၊ခ်ဲ႕ထြင္ထားတဲ့
မိသားစု၊ခ်ဲ႕ထြင္ထားတဲ့concept၊ခ်ဲ႕ထြင္ထားတဲ့လစာ၊ခ်ဲ႕ထြင္ထားတဲ့
တီထြင္မႈ၊ခ်ဲ႕ထြင္ထားတဲ့စကားေၿပ..
ကမၻာ့အေကာင္းဆံုးအင္စတီက်ဳ႐ွင္း(instistution)ဟာဘ၀နဲ႔ဘာသာစကား
ဖိုထိုးထားတဲ့အတတ္ပညာေပါ့၊ဒုကၡ၊ဒီဒုကၡဘယ္ေလာက္ၾကာမလဲ
ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္၊“တာ၀န္”ေလာက္ၾကာမယ္
အုပ္စုစြဲ၊ဂိုဏ္းစြဲေတြနဲ႔ခင္ဗ်ားဘယ္လိုလုပ္မလဲ၊ကမၻာ့ၿပကၡဒိန္မွာ
ရက္တစ္ရက္မွတ္ထား၊လက္ႏွစ္ဖက္လံုးအလုပ္လုပ္၊ညာလက္က
ေ၀ရင္ဘယ္လက္ကရမယ္ဆိုပါလား..ဂႏၴ၀င္စကား
ေတြထဲမွာခုထိသိုင္းအတတ္နဲ႔ ကိုယ္ေဖာ့ေလွ်ာက္တုန္းပါလား
အံ့စရာ၊ေၿမၾကီးမွာေ႐ႊ႐ွိတယ္၊မယံုဘူးလား၊ေၿမၾကီးထဲမွာ
လူ႐ွိတယ္၊ေသၾကည့္၊ေၿမၾကီးထဲမွာ ကမၻာတစ္ခု႐ွိတယ္၊မတူး
ေဖာ္ရေသးတဲ့ခင္ဗ်ားရဲ႕စိတ္ကူး၊ကြန္ဆက္၊႐ုပ္ခႏၶာ၊အၿမင္
အယူအဆေတြအားလံုး၊ဒီေန႔ကစၿပီးလူၾကီးမင္းမ်ားလက္ဖက္
သုပ္စားပါ။

(ဖက္ရွင္ – ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၀၈)

Src: ကၽြန္မခ်စ္ေသာ ကဗ်ာမ်ား – မေနာ္ဟရီ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s