လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

နင္နဲ႔ငါ (သိုးထိန္း – အႏၱိမ)

1 Comment

နင္နဲ႔ငါ (သိုးထိန္း)

One thought on “နင္နဲ႔ငါ (သိုးထိန္း – အႏၱိမ)

  1. Pingback: ကဗ်ာ-၆၀ | လမ္းအိုေလး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s