လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ပီတာေဇာ္ျမင့္ သေဘာေပါက္ပါသည္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

စတား၀ါး ပီတာေဇာ္ျမင့္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

Leave a comment

စတား၀ါးပီတာေဇာ္ျမင့္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)စတား၀ါး ပီတာေဇာ္ျမင့္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)စတား၀ါးပီတာေဇာ္ျမင့္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)စတား၀ါးပီတာေဇာ္ျမင့္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)စတား၀ါးပီတာေဇာ္ျမင့္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)စတား၀ါးပီတာေဇာ္ျမင့္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)စတား၀ါးပီတာေဇာ္ျမင့္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)စတား၀ါးပီတာေဇာ္ျမင့္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)စတား၀ါးပီတာေဇာ္ျမင့္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)စတား၀ါးပီတာေဇာ္ျမင့္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)စတား၀ါးပီတာေဇာ္ျမင့္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)စတား၀ါးပီတာေဇာ္ျမင့္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)စတား၀ါးပီတာေဇာ္ျမင့္ (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)


(ရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္ ဟာသလြင္ျပင္ [၁] – ကေလာင္စံု။ ငါတို႔စာေပ – ဇန္န၀ါရီ၊ ၂၀၀၈။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.