လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

သူခိုး။ ပုတ္သင္ညိဳရဲ့အေရခံြဟာေျပာင္းလဲမႈ change။ စိတ္ရဲ႕အေရခံြဟာဘာလဲ။ (ၿငိဏ္းေ၀)

Leave a comment

စိတ္ရဲ႕အေရခံြဟာဘာလဲ။ (ၿငိဏ္းေ၀)

ဆိုကေရးတီးဟာ ေစ်းထဲဝင္တယ္။ ဗုဒၶဟာေတာထဲဝင္တယ္။ အေရွ႕နဲ႕အေနာက္။
လူရဲ႕စရုိက္ဟာ “ဇာတ္ကိုလိုက္တဲ့ဇာတ္လိုက္” တစ္ခါတစ္ခါမွာကံပံုပံုခ်ရ။
“…မို့” ဆိုတဲ့ ကံအေၾကာင္းကိုဖယ္လိုက္ ေရြးခ်ယ္စရာမဲ့ရဲ႕အနာဂတ္ကိုရဲရဲၾကည့္။ သူခိုး။
စိတ္ေမွ်ာ္စင္အထပ္ထပ္ရဲ႕အေရခံြဟာဘာလဲ။ သူခိုး။
“ဒါဏ္ရာေတြကိုေခါင္းေလာင္းထိုးျပီး လႉရင္ေကာင္းလိမ့္မယ္”
စကားလံုးေတြအားလံုး ဂီတသံစဥ္သက္သက္ျဖစ္တဲ့အထိ။ သူခိုး။ေမွာင္ေမွာင္မဲမဲ။
ေတာင္တန္းေတြရဲ႕ေနာက္ဆံုးတရား
ေစ်းေတြရဲ႕ေနာက္ဆံုးတရား
ေတာအုပ္နက္နက္ရဲ႕ေနာက္ဆံုးတရား
နားရြက္ရဲ႕ေနာက္ဆံုးတရား
မ်က္လံုးရဲ႕ေနာက္ဆံုးတရား
ခင္ဗ်ားအေရျပားကို(၁၀)ႏွစ္တမ္းစိစစ္။သူခိုး။ေမွာင္ေမွာင္မဲမဲ။
“စိတ္

က်ဟာဆံုးရႈံးမႈ ဒါမွမဟုတ္ အျပစ္သိစိတ္ေနာင္တနဲ႕ဆက္တယ္။”
သူခိုး။ အပထုတ္။ ပ ပ ပ ပ ပ ပ ပ ပ ပ
ပ ဟာေလးေထာင့္ u ျဖစ္ႏိုင္/မျဖစ္ႏိုင္ေျဖပါ။
လက္တန္းကဗ်ာရဲ႕ကံေျမပံုဟာေရးဆဲြျပီးဆိုပါက
သူခိုး။ “ဒဏ္ရာေတြကိုေခါင္းေလာင္းထိုးျပီးလႉရင္ေကာင္းလိမ့္မယ္။”
ဆိုကေရးတီးဟာ ေစ်းထဲဝင္တယ္။ ဗုဒၶဟာေတာထဲဝင္တယ္။ အေရွ႕နဲ႕အေနာက္
ေမွာင္နဲ႕မည္းမည္း။ သူခိုး။
ခင္ဗ်ားစိတ္ရဲ႕အေရခံြဟာ ေျမြတစ္ေကာင္လိုလဲတတ္သလား။
ကံၾကမၼာလဲလွယ္ေလ့လာေရးပရုိဂ်က္။ သူခိုး။
ဗုဒၶဟာေတာထဲဝင္တယ္။ သတိပဌာန္ကမၼဌာန္း။ဆိုကေရးတီးဟာ ေစ်းထဲမွာ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s