လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေလွာ္တက္ကိုႏွစ္ အသာအယာ ေလွာ္တက္ျပားကို မ်က္ႏွာျပင္ေပၚ ေ၀ွ႕၀ိုက္သြား (သည္ေမာ္ႏိုင္)

Leave a comment

ေလွာ္တက္ကိုႏွစ္ … (သည္ေမာ္ႏိုင္) - Cover Art

သည္ေမာ္ႏိုင္ရဲ႕ မျပီးႏိုင္ မစီးႏိုင္မ်ား။ ‘ေလွာ္တက္ကိုႏွစ္ အသာအယာ ေလွာ္တက္ျပားကို မ်က္ႏွာျပင္ေပၚ ေ၀ွ႕၀ိုက္သြား’ ။ တအုပ္လံုးမွာ ဒီတစ္ေၾကာင္းပဲပါတယ္။ တကယ္ကို မျပီးႏိုင္ မစီးႏိုင္ၾကီးပါပဲ။ ျမန္မာစာအုပ္ေလာကမွာေတာ့ မွတ္တမ္း၀င္သြားေပါ့။ တန္ဖိုး- ၁၀၀၀၊ ကိုမိုးေ၀းရဲ႕ ႏွစ္ကာလမ်ားက ေျခထိုးေပးထားတယ္။

‘ေလွာ္တက္ကိုႏွစ္ အသာအယာ ေလွာ္တက္ျပားကို မ်က္ႏွာျပင္ေပၚ ေ၀ွ႕၀ိုက္သြား’ အဲဒီစာသားခ်ည္းက ၃၃ မ်က္ႏွာ၊ Immerse the oar gently circle its blade over the surface၊ ေဇယ်ာလင္းဘာသာျပန္ေပးတဲ့ အဲဒီစာသားခ်ည္းက ၃၇ မ်က္ႏွာ၊ မွတ္ကေရာ။

Src: ေတာေက်ာင္းဆရာ @Facebook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s