လမ္းအိုေလး

Løøps of Resistance …

ကီလီမန္ဂ်ာရိုး (ေဇယ်ာလင္း)

ငါ့လက္ကို ဆုတ္ကိုင္ၿပီး ငါနဲ႔အတူ လိုက္ငိုပါ (ေဇယ်ာလင္း)

Leave a comment

ငါ့လက္ကို ဆုတ္ကိုင္ၿပီး ငါနဲ႔အတူလိုက္ငိုပါ (ေဇယ်ာလင္း)


(ကီလီမန္ဂ်ားရိုး – ေဇယ်ာလင္း။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ေဖေဖၚ၀ါရီ၊ ၂၀၁၀။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s