လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

အမႈိက္ေတာင္းထဲက ေမႊးရနံ႔ (မိုးေ၀း)

Leave a comment

သူပဲအၾကမ္း သူပဲအေခ်ာ (မိုးေ၀း)
အမႈိက္ေတာင္းထဲမွ ေမႊးရနံ႕ (မိုးေ၀း)

.
အမႈိက္ေတာင္းထဲမွ ေမႊးရနံ႕ (မိုးေ၀း)
(သူပဲအၾကမ္း သူပဲအေခ်ာ – မိုးေ၀း။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ႏို၀င္ဘာ၊ ၂၀၀၉)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s