လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

သမုဒၵရာရွိတယ္၊ စကားလံုးထဲ၀င္သြားတယ္ ဆိုပါစို႔ (ေဇယ်ာလင္း)

Leave a comment

ကီလီမန္ဂ်ားရိုး (ေဇယ်ာလင္း)
သမုဒၵရာရွိတယ္၊ စကားလံုးထဲ၀င္သြားတယ္ ဆိုပါစို႔ (ေဇယ်ာလင္း)

.
သမုဒၵရာရွိတယ္၊ စကားလံုးထဲ၀င္သြားတယ္ ဆိုပါစို႔ (ေဇယ်ာလင္း)
(ကီလီမန္ဂ်ားရိုး – ေဇယ်ာလင္း။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ေဖေဖၚ၀ါရီ၊ ၂၀၁၀။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s