လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ပင္လယ္စီးျခင္း (ေအာင္မင္း)

Leave a comment

သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Cover Artသားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Cover Art

သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 2 သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 9 သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 10
သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 13 သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 14 သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 16
သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 19 သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 23 သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 25
သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 26 သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 29 သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 30
သားျပန္လာၿပီအေမ (သုခမိန္လႈိင္) - Page 32
(သားျပန္လာၿပီအေမ – သုခမိန္လႈိင္။ ေအာက္တိုဘာ – ၂၀၀၂၊ စာအုပ္ေစ်း။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s