လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေသာ့ ၅၂ေခ်ာင္း၊ ေသာ့တြဲ (ေမာင္ျပည့္မင္း)

Leave a comment

တစ္ေယာက္ခ်င္း (ေမာင္ျပည့္မင္း၊ ေအာင္ျပည့္စံု)

တစ္ေယာက္ခ်င္း (ေမာင္ျပည့္မင္း၊ ေအာင္ျပည့္စံု)

ေသာ့ ၅၂ေခ်ာင္း၊ ေသာ့တြဲ (ေမာင္ျပည့္မင္း)

Related Link: A Bunch of 52 Keys – PIW

(တစ္ေယာက္ခ်င္း – ေမာင္ျပည့္မင္း၊ ေအာင္ျပည့္စံု။ ႏွစ္ကာလမ်ား – စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၈။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s