လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဦးေနွာက္နွင့္ အာရံုခံစားမွုဆိုင္ရာ(ကဗ်ာအီးဘုခ္) (ေဇယ်ာလင္း)

Leave a comment

အမွာစကား

၂၁ ရာစုရဲ့ ပထမဆယ္စုနွစ္အကုန္ပိုင္း
၂၀၁၀ ေအာက္တိုဘာ ၊ နို၀င္ဘာ ၊ ဒီဇင္ဘာလမ်ားအတြင္း
ေရးသားခဲ့တဲ့ ကဗ်ာေတြျဖစ္ပါတယ္ ။
ဘာရယ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ။
လစ္ရစ္က္ကဗ်ာအမ်ိဳးအစားဆိုင္ရာ ကိစၥအခ်ိဳ႔ကုိ
စူးစမ္းတိုးၾကည့္ျခင္းပါပဲ။
၂၀၁၁ နွစ္ကူး ကဗ်ာစာအုပ္ငယ္ေလးအျဖစ္
စီမံျပဳလုပ္ျပီး လက္ေဆာင္ေပးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။
နွစ္သစ္မွာ ကဗ်ာနဲ႔အတူ
မဂၤလာအျဖာျဖာ ျပည့္စံုပါေစ။ ။

– ေဇယ်ာလင္း –

PDFDownload – 41.2KB


Lyric Poetry : Poetry that expresses a speaker's emotions or thought and does not tell a story.

Src: Google.


Mirrored: EqualSignPoetryetics

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s