လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

အက္ရွ္ဘရီနဲ႔ Languageကဗ်ာ (ေဇယ်ာလင္း)

Leave a comment

ဂၽြန္အက္ရွ္ဘရီနိဒါန္း (ေဇယ်ာလင္း) - Cover Art
(ႏွစ္ကာလမ်ား – Collector’s Item)

ဆရာၾကီး အက္ရွ္ဘရီဟာ တစ္ေနရာမွာေတာ့ ဆိုထားေလရဲ့။ LP ကဗ်ာသမားေတြနဲ႔ သူဟာ ဘာမွမေတာ္စပ္၊ ဘာမွမပတ္သက္၊ ဘာမွ ဆက္ႏြယ္စရာအေၾကာင္း မရွိပါ တဲ့ …(ဂၽြန္အက္ရွ္ဘရီနိဒါန္း – ေဇယ်ာလင္း။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၀၇။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s