လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ၀တၳဳတို (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

Leave a comment

လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ၀တၳဳတို (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ၀တၳဳတို (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ၀တၳဳတို (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ၀တၳဳတို (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ၀တၳဳတို (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ၀တၳဳတို (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)လက္မွတ္ထိုးထားေသာ ၀တၳဳတို (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

(ဟန္သစ္ – ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၀၀)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s