လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

အဆင့္ဆင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရဲ့ အသြင္ေျပာင္းျခင္း (ေဇယ်ာလင္း)

Leave a comment

အက္ရွ္ဘရီတစ္ပုဒ္ႏွင့္ Post Modern ကဗ်ာကို အၾကမ္းဖ်င္း ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း
(အဆင့္ဆင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရဲ့ အသြင္ေျပာင္းျခင္း)

ဂၽြန္အက္ရွ္ဘရီနိဒါန္း (ေဇယ်ာလင္း) - Cover Art
(ႏွစ္ကာလမ်ား – Collector’s Item)
ဒီကဗ်ာကို ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္ေကာက္မလဲဆိုတာ ျပႆနာပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖတ္ေနက်ကဗ်ာ မဟုတ္လို႔ရယ္၊ ဘယ္လို ဖတ္ယူနားလည္ရမလဲဆိုတာ မရွင္းလို႔ရယ္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖတ္ေနက် ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကို ဖတ္တဲ့အခါ …


(ဂၽြန္အက္ရွ္ဘရီနိဒါန္း – ေဇယ်ာလင္း။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၀၇။)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s