လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

၃၁မိုင္ရႈခင္း (၀င္းျမင့္)

Leave a comment

၃၁မိုင္ရႈခင္း (၀င္းျမင့္)၃၁မိုင္ရႈခင္း (၀င္းျမင့္)၃၁မိုင္ရႈခင္း (၀င္းျမင့္)၃၁မိုင္ရႈခင္း (၀င္းျမင့္)

(လူစီရဲ့ အမႈန္အမႊားကင္းတဲ့ လက္ေဆာင္ – မိုဃ္းေဇာ္၊ ၀င္းျမင့္။ UNITY)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s