လမ္းအိုေလး

Løøps of Resistance …

ဆပ္ကပ္သမား (ရိုးသက္)

Leave a comment

ဆပ္ကပ္သမား (ရိုးသက္)

(ျမန္မာေခတ္ၿပိဳင္ကဗ်ာ လွ်ပ္တစ္ျပက္ရုပ္ပံုလႊာ – ေအဒီ ၂၀၀၃)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s