လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

လူၾကီးမင္းေခၚဆုိေသာ ဒီမုိကေရစီ… (မိုးလႈိင္ည)

Leave a comment

လူၾကီးမင္း ေခၚဆုိေသာ ဒီမုိကေရစီမွာ
အသံထြက္မွားေနပါသၿဖင့္ ေခၚဆုိမရႏုိင္ပါ…
လူၾကီးမင္း ေခၚဆုိေသာ ဒီမုိကေရစီမွာ
အဓိပၸါယ္မရွိပါသၿဖင့္ ေခၚဆုိ၍မရႏုိင္ပါ…
လူၾကီးမင္း ေခၚဆုိေသာ ဒီမုိကေရစီမွာ
ဆက္သြယ္ေရး ဧရိယာၿပင္ပေရာက္ရွိေနပါသၿဖင့္ ေခၚဆုိမရႏုိင္ပါ
လူၾကီးမင္း ေခၚဆုိေသာ ဒီမုိကေရစီမွာ
စက္ပိတ္ထားပါသၿဖင့္ ေခၚဆုိမရႏုိင္ပါ….
လူၾကီးမင္း ေခၚဆုိေသာ ဒီမုိကေရစီမွာ
လုိင္းမ်ားမအားေသးပါသၿဖင့္ ေခၚဆုိမရႏုိင္ပါ
လူၾကီးမင္း ေခၚဆုိေသာ ဒီမုိကေရစီမွာ
အစည္းအေ၀းခန္းထဲ၀င္ေနပါသၿဖင့္ ေခၚဆုိမရႏုိင္ပါ
လူၾကီးမင္း ေခၚဆုိေသာ ဒီမုိကေရစီမွာ
စာလုံးေပါင္းမွားေနပါသၿဖင့္ ေခၚဆုိမရႏုိင္ပါ
လူၾကီးမင္း ေခၚဆုိေသာ ဒီမုိကေရစီမွာ
လုိဂုိအမွတ္တံဆိပ္မ်ား တုပထားသၿဖင့္ ေခၚဆုိမရႏုိင္ပါ
လူၾကီးမင္း ေခၚဆုိေသာ ဒီမုိကေရစီမွာ
အခ်ိန္မေရြး အာဏာသိမး္ယူႏုိင္ပါသၿဖင့္ ေခၚဆုိမရႏုိင္ပါ…
လူၾကီးမင္း ေခၚဆုိေသာ ဒီမုိကေရစီမွာ
လူၾကီးမင္း ေခၚဆုိေသာ ဒီမုိကေရစီမွာ
လူတကာ ဖုတ္ဖတ္ခါေၿပာလြန္းလုိ႔
ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ေၾကေနၿပီၿဖစ္ပါသၿဖင့္…
ေသဆုံးသြားခဲ့ပါၿပီ … ။

Source: မိုးလႈိင္ည @Facebook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s