လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

မေအာင္ျမင္မႈ ေငြရတုစာတမ္း (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

Leave a comment

မေအာင္ျမင္မႈ ေငြရတုစာတမ္း (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)မေအာင္ျမင္မႈ ေငြရတုစာတမ္း (ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္)

(စာေပါင္းသိုက္ အက္ေဆးမ်ား – ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္။ အလင္းျမစ္ – ႏို၀င္ဘာ၊ ၂၀၀၁)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s