လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေဘာင္ထဲက ေၾကာင္မ်ား (မိုးေ၀း)

Leave a comment

ေဘာင္ထဲက ေၾကာင္မ်ား (မိုးေ၀း)

▀■ Related Links:

Thanks to cool teachers @PEM Skool.

(သူပဲအၾကမ္း သူပဲအေခ်ာ – မိုးေ၀း။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ႏို၀င္ဘာ၊ ၂၀၀၉)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s