လမ္းအိုေလး

Løøps of Resistance …

၀ဋ္လိုက္တတ္တယ္ ေမာင္ေမာင္သတိထား (မိုးေ၀း)

Leave a comment

၀ဋ္လိုက္တတ္တယ္ ေမာင္ေမာင္သတိထား (မိုးေ၀း)

▀■ Related Links:

ReThanks to cool teachers @PEM Skool.

(သူပဲအၾကမ္း သူပဲအေခ်ာ – မိုးေ၀း။ ႏွစ္ကာလမ်ား – ႏို၀င္ဘာ၊ ၂၀၀၉)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s