လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဘ၀၏ လက္ျပန္ရိုက္ခ်က္ (၀င္းေမာင္)

Leave a comment

ဘ၀၏ လက္ျပန္ရိုက္ခ်က္ (၀င္းျမင့္)

(ရုပ္ရွင္ေတးကဗ်ာ – ေဖေဖၚ၀ါရီ၊ ၁၉၉၃)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s