လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ဓားမွတ္စု (တာရာမင္းေ၀)

Leave a comment

ဓားမွတ္စု (တာရာမင္းေ၀)ဓားမွတ္စု (တာရာမင္းေ၀)ဓားမွတ္စု (တာရာမင္းေ၀)

ဓားမွတ္စု (တာရာမင္းေ၀)ဓားမွတ္စု (တာရာမင္းေ၀)ဓားမွတ္စု (တာရာမင္းေ၀)ဓားမွတ္စု (တာရာမင္းေ၀)
ဓားမွတ္စု (တာရာမင္းေ၀)ဓားမွတ္စု (တာရာမင္းေ၀)ဓားမွတ္စု (တာရာမင္းေ၀)ဓားမွတ္စု (တာရာမင္းေ၀)ဓားမွတ္စု (တာရာမင္းေ၀)ဓားမွတ္စု (တာရာမင္းေ၀)ဓားမွတ္စု (တာရာမင္းေ၀)ဓားမွတ္စု (တာရာမင္းေ၀)ဓားမွတ္စု (တာရာမင္းေ၀)ဓားမွတ္စု (တာရာမင္းေ၀)ဓားမွတ္စု (တာရာမင္းေ၀)ဓားမွတ္စု (တာရာမင္းေ၀)

(ဆဌအာရုံ သံစဥ္မ်ား – ေရာင္နီသစ္။ ဇူလိုင္ – ၂၀၀၁)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.