လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တစ္ေယာက္တည္း တည့္ေအာင္ေနျခင္း အစီအစဥ္ (၀င္းေမာင္)

Leave a comment

တစ္ေယာက္တည္း တည့္ေအာင္ေနျခင္း အစီအစဥ္ (၀င္းေမာင္)

(သရဖူ – စက္တင္ဘာ၊ ၁၉၉၅)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s