လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ႏွင္းဆီတစ္ပြင့္ထဲမွာ (သစၥာနီ)

Leave a comment

ႏွင္းဆီတစ္ပြင့္ထဲမွာ (သစၥာနီ)

(ဂ်ပန္ေခတ္ေပၚကဗ်ာ – သစၥာနီ။ ဇူလိုင္၊ ၂၀၀၃)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s