လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေဆာင္းတြင္းအိပ္မက္မ်ား (ထြဏ္းေသြးအိမ္)

Leave a comment

ေဆာင္းတြင္းအိပ္မက္မ်ား (ထြဏ္းေသြးအိမ္)

(ျမွားနတ္ေမာင္ – ေဖေဖၚ၀ါရီ၊ ၂၀၀၂)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s