လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

နတ္စိမ္း (စံညိမ္းဦး)

1 Comment

နတ္စိမ္း (စံညိမ္းဦး)

(ရုပ္ရွင္ေတးကဗ်ာ – ဇြန္၊ ၂၀၀၂)

One thought on “နတ္စိမ္း (စံညိမ္းဦး)

  1. Pingback: ကဗ်ာ-၆၀ | လမ္းအိုေလး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s