လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ျမစ္ေယာင္ေယာင္ (စန္းဦး)

Leave a comment

ျမစ္ေယာင္ေယာင္ (စန္းဦး)

(ျမန္မာေခတ္ၿပိဳင္ကဗ်ာ လွ်ပ္တစ္ျပက္ရုပ္ပံုလႊာ – ေအဒီ ၂၀၀၃)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s