လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေသြးသားေျဖေဖ်ာက္ရုံျဖင့္ မေျပေပ်ာက္ႏိုင္ေသာ (စိုင္း၀င္းျမင့္)

Leave a comment

ေသြးသားေျဖေဖ်ာက္ရုံျဖင့္ မေျပေပ်ာက္ႏိုင္ေသာ (စိုင္း၀င္းျမင့္)

(တစ္ေယာက္တည္းစကား – စိုင္း၀င္းျမင့္)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s