လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ ေလထဲ (စိုင္း၀င္းျမင့္)

Leave a comment

တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ ေလထဲ (စိုင္း၀င္းျမင့္)

တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ ေလထဲ (စိုင္း၀င္းျမင့္)

(ရနံ႔သစ္ – ၾသဂုတ္၊ ၂၀၀၃)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s