လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ပင္မွည့္ေတး (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

1 Comment

ပင္မွည့္ေတး (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

(ေမာင္ေခ်ာႏြယ္အတု – ေမာင္ေခ်ာႏြယ္။ ၁၉၈၅)

One thought on “ပင္မွည့္ေတး (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

  1. Pingback: ကဗ်ာ-၆၀ | လမ္းအိုေလး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s