လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

အမွည့္လြန္တတ္တဲ့ေကာင္ (ေနေဇာ္ႏိုင္)

Leave a comment

အမွည့္လြန္တတ္တဲ့ေကာင္ (ေနေဇာ္ႏိုင္)

အမွည့္လြန္တတ္တဲ့ေကာင္ (ေနေဇာ္ႏိုင္)

(ဧရာ၀တီ – ၁၉၉၉)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s