လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

လက္တစ္ဖက္ထဲ ပညာရွိေနတဲ့ ညေနခင္း (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

Leave a comment

လက္တစ္ဖက္ထဲ ပညာရွိေနတဲ့ ညေနခင္း (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

(ေမာင္ေခ်ာႏြယ္အတု – ေမာင္ေခ်ာႏြယ္။ ၁၉၈၅)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s