လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

တိုင္ကပ္နာရီက ခ်ိန္သီး (သစၥာနီ)

Leave a comment

တိုင္ကပ္နာရီက ခ်ိန္သီး (သစၥာနီ)

(ေခတ္လြန္ကဗ်ာလုပ္ရွားမႈ-၁ ‘ျမင္းစိုင္းသူမ်ား’ – ဇြန္၊ ၁၉၇၈)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s