လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

မိမိကိုယ္ကိုေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ (ေနမ်ိဳး)

1 Comment

မိမိကိုယ္ကို ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ (ေနမ်ိဳး)မိမိကိုယ္ကို ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ (ေနမ်ိဳး)မိမိကိုယ္ကို ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ (ေနမ်ိဳး)

(မေဟသီ – ေအာက္တိုဘာ၊ ၁၉၉၉)

One thought on “မိမိကိုယ္ကိုေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ (ေနမ်ိဳး)

  1. Pingback: ကဗ်ာ-၆၀ | လမ္းအိုေလး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s