လမ္းအိုေလး

Løøps of Resistance …

ေၾကကြဲလြယ္ သယံဇာတ (ေမာရူးဆိုး)

Leave a comment

ေၾကကြဲလြယ္ သယံဇာတ (ေမာရူးဆိုး)
ေၾကကြဲလြယ္ သယံဇာတ (ေမာရူးဆိုး)
ေၾကကြဲလြယ္ သယံဇာတ (ေမာရူးဆိုး)

ေၾကကြဲလြယ္ သယံဇာတ (ေမာရူးဆိုး)
ေၾကကြဲလြယ္ သယံဇာတ (ေမာရူးဆိုး)
ေၾကကြဲလြယ္ သယံဇာတ (ေမာရူးဆိုး)
ေၾကကြဲလြယ္ သယံဇာတ (ေမာရူးဆိုး)
ေၾကကြဲလြယ္ သယံဇာတ (ေမာရူးဆိုး)
ေၾကကြဲလြယ္ သယံဇာတ (ေမာရူးဆိုး)
ေၾကကြဲလြယ္ သယံဇာတ (ေမာရူးဆိုး)
ေၾကကြဲလြယ္ သယံဇာတ (ေမာရူးဆိုး)
ေၾကကြဲလြယ္ သယံဇာတ (ေမာရူးဆိုး)
ေၾကကြဲလြယ္ သယံဇာတ (ေမာရူးဆိုး)
ေၾကကြဲလြယ္ သယံဇာတ (ေမာရူးဆိုး)
ေၾကကြဲလြယ္ သယံဇာတ (ေမာရူးဆိုး)ေၾကကြဲလြယ္ သယံဇာတ (ေမာရူးဆိုး)
ေၾကကြဲလြယ္ သယံဇာတ (ေမာရူးဆိုး)
ေၾကကြဲလြယ္ သယံဇာတ (ေမာရူးဆိုး)
ေၾကကြဲလြယ္ သယံဇာတ (ေမာရူးဆိုး)

(မေဟသီ – ၂၀၀၀)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s