လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ပ်ံသန္းျခင္းဆိုင္ရာ ၀ါက်တခ်ိဳ႕ (ေမာင္မ်ိဳးမြန္)

2 Comments

ပ်ံသန္းျခင္းဆိုင္ရာ ၀ါက်တခ်ိဳ႕ (ေမာင္မ်ိဳးမြန္)

(ဟန္သစ္ – ဧၿပီ၊ ၂၀၀၂)

2 thoughts on “ပ်ံသန္းျခင္းဆိုင္ရာ ၀ါက်တခ်ိဳ႕ (ေမာင္မ်ိဳးမြန္)

  1. Pingback: ကဗ်ာ-၆၀ | Lanolay

  2. Pingback: ကဗ်ာ-၆၀ | လမ္းအိုေလး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s