လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

နေမာေအာ္တိုပိုအက္ထရီ ကိုးဆယ္ (ၿငိဏ္းေ၀)

Leave a comment

နေမာေအာ္တိုပိုအက္ထရီ ကိုးဆယ္ (ၿငိဏ္းေ၀)


နေမာေအာ္တိုပိုအက္ထရီ ကိုးဆယ္ (ၿငိဏ္းေ၀)နေမာေအာ္တိုပိုအက္ထရီ ကိုးဆယ္ (ၿငိဏ္းေ၀)

နေမာေအာ္တိုပိုအက္ထရီ ကိုးဆယ္ (ၿငိဏ္းေ၀)

(ဟန္သစ္ – ၾသဂုတ္၊ ၂၀၀၂)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s