လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ကၽြန္ေတာ့္ညေနခင္းေလး တိတ္တဆိတ္ရွိဳက္ေနစဥ္ (ေဇယ်ာလင္း)

Leave a comment

ကၽြန္ေတာ့္ညေနခင္းေလး တိတ္တဆိတ္ရွိဳက္ေနစဥ္ (ေဇယ်ာလင္း)


“အဓိပၸာယ္ မရွ္ိဘူး။ ဘာမွ အဓိပၸာယ္ မရွ္ိဘူး။ ”

“အဓိပၸာယ္ဆိုတာ ရွိတာမရွိတာမွ မဟုတ္တာပဲထံု။ အဓိပၸာယ္ဆိုတာ ရွာယူရတာ၊ ေပါင္းစပ္ယူရတာ။ အဓိပၸာယ္ဆိုတာ သစ္သီးေတြလို၊ ဖိနပ္ေတြလို ေကာက္ယူလို႔ ရတဲ့ဟာမွ မဟုတ္တာ။ အဓိပၸာယ္ဆိုတာ လုပ္ယူရမယ့္ အရာပဲ။”

“သြားစမ္းပါ။ သြားေတာင္ မစံုေတာ့တဲ့ ေခြးေကာင္ၾကီး”ကၽြန္ေတာ့္ညေနခင္းေလး တိတ္တဆိတ္ရွိဳက္ေနစဥ္ (ေဇယ်ာလင္း)
ကၽြန္ေတာ့္ညေနခင္းေလး တိတ္တဆိတ္ရွိဳက္ေနစဥ္ (ေဇယ်ာလင္း)ကၽြန္ေတာ့္ညေနခင္းေလး တိတ္တဆိတ္ရွိဳက္ေနစဥ္ (ေဇယ်ာလင္း)ကၽြန္ေတာ့္ညေနခင္းေလး တိတ္တဆိတ္ရွိဳက္ေနစဥ္ (ေဇယ်ာလင္း)ကၽြန္ေတာ့္ညေနခင္းေလး တိတ္တဆိတ္ရွိဳက္ေနစဥ္ (ေဇယ်ာလင္း)ကၽြန္ေတာ့္ညေနခင္းေလး တိတ္တဆိတ္ရွိဳက္ေနစဥ္ (ေဇယ်ာလင္း)ကၽြန္ေတာ့္ညေနခင္းေလး တိတ္တဆိတ္ရွိဳက္ေနစဥ္ (ေဇယ်ာလင္း)ကၽြန္ေတာ့္ညေနခင္းေလး တိတ္တဆိတ္ရွိဳက္ေနစဥ္ (ေဇယ်ာလင္း)ကၽြန္ေတာ့္ညေနခင္းေလး တိတ္တဆိတ္ရွိဳက္ေနစဥ္ (ေဇယ်ာလင္း)ကၽြန္ေတာ့္ညေနခင္းေလး တိတ္တဆိတ္ရွိဳက္ေနစဥ္ (ေဇယ်ာလင္း)ကၽြန္ေတာ့္ညေနခင္းေလး တိတ္တဆိတ္ရွိဳက္ေနစဥ္ (ေဇယ်ာလင္း)ကၽြန္ေတာ့္ညေနခင္းေလး တိတ္တဆိတ္ရွိဳက္ေနစဥ္ (ေဇယ်ာလင္း)ကၽြန္ေတာ့္ညေနခင္းေလး တိတ္တဆိတ္ရွိဳက္ေနစဥ္ (ေဇယ်ာလင္း)

(ဟန္သစ္ – ဧၿပီ၊ ၂၀၀၂)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s