လမ္းအိုေလး

Løøps of Resistance …

ေက်းသားမ်ား (လြင္ထက္လႈိင္)

2 Comments

ေက်းသားမ်ား (လြင္ထက္လႈိင္)

(ျမွားနတ္ေမာင္ – ၾသဂုတ္၊ ၂၀၀၂)

2 thoughts on “ေက်းသားမ်ား (လြင္ထက္လႈိင္)

  1. Pingback: ကဗ်ာ-၆၀ | Lanolay

  2. Pingback: ကဗ်ာ-၆၀ | လမ္းအိုေလး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s