လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ေၾကာ္ျငာ (လင္းတည္ဦး)

2 Comments

ေၾကာ္ျငာ (လင္းတည္ဦး)

(ရနံ႔သစ္ – ဇူလိုင္၊ ၁၉၉၉)

2 thoughts on “ေၾကာ္ျငာ (လင္းတည္ဦး)

  1. Pingback: ကဗ်ာ-၆၀ | Lanolay

  2. Pingback: ကဗ်ာ-၆၀ | လမ္းအိုေလး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s