လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ငွက္ဆိတ္တဲ့ သစ္စည္း (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

အခ်ိန္မွားမ်ဥ္း (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

Leave a comment

အခ်ိန္မွားမ်ဥ္း (ေမာင္ေခ်ာႏြယ္)

(ငွက္ဆိတ္တဲ့သစ္စည္း – ေမာင္ေခ်ာႏြယ္။ ႏွစ္ကာလမ်ား)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s