လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

ႏွစ္၃၀ အနာဂတ္ (ခရမ္းျပာထက္လူ)

Leave a comment

ႏွစ္၃၀ အနာဂတ္ (ခရမ္းျပာထက္လူ)

(အိမ္အျပန္ မိုးေက်ာ္ေအးရဲ့ ထိုင္ခံုနံပါတ္ ၃၄ – ၂၀၀၃)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s