လမ္းအိုေလး

beyond chaOs

သစၥာနီ

ေရႏွင့္လုပ္ထားေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ (သစၥာနီ)

Leave a comment

ေရႏွင့္လုပ္ထားေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ (သစၥာနီ)
ေရႏွင့္လုပ္ထားေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၁
ေရႏွင့္လုပ္ထားေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၂
ေရႏွင့္လုပ္ထားေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၃
ေရႏွင့္လုပ္ထားေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ (သစၥာနီ) - စာမ်က္ႏွာ ၄


(ကၽြႏု္ပ္ႏွင့္ ေတာသံုးေတာင္၏ သစ္ရြက္မ်ား (စကားေျပာအက္ေဆး) – သစၥာနီ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.